සී ඒෂියා 2017 සිංගප්පූරුවේ

SEA Asia යනු 2017 අප්‍රේල් 25 සිට 27 දක්වා සිංගප්පූරුවේ මැරීන් බේ සැන්ඩ්ස් හි පැවති සමුද්‍ර හා අක්වෙරළ කර්මාන්ත සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සමුළුවක් සහ ප්‍රදර්ශනයක්. දේශීය හා ගෝලීය සමුද්‍රීය ආශ්‍රිත ප්‍රජාවන්ට නවතම සමුද්‍රීය නවෝත්පාදන, උපකරණ සහ සේවාවන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම අදහස් කෙරේ.

දිනය: 2017 අප්‍රේල් 25 - 27

ස්ථානය: මරීනා බේ සැන්ඩ්ස් එක්ස්පෝ සහ සම්මුතිය (සිංගප්පූරුව)

බොෂෝ මැරීන් හි බූට්: එල් 1-සී 11 ඩී

SEA ASIA 2017

තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -03-2018